Waar staat RISK voor?

Natuurlijk is RISK afkomstig van het Engelse woord voor “Risico” namelijk “Risk” maar daarnaast betekent het voor ons ook nog iets heel anders. Aan de de letters waarmee RISK wordt gemaakt kunnen we een aantal speerpunten koppelen.

 

Risico: Door RISK Organisatie kan een nulmeting voor u worden verricht. Deze nulmeting heeft als doel alle objecten binnen uw organisatie te inventariseren op arborisico’s zoals veiligheid, bedrijfsrisico’s, ontruimingsplannen en PBM’s. Op verzoek kan ook op specifieke onderwerpen een nulmeting worden uitgewerkt, bijvoorbeeld voor ATEX (explosieveiligheid), gevaarlijke stoffen of werken op hoogte/ in diepte.
Inventarisatie: Jaarlijks dient er te worden geïnventariseerd of verbeterpunten zijn aan te brengen binnen uw objecten en werklocaties. Deze verbeterpunten worden meegenomen in de gewenste (vervolg)opleiding(en).
Scholing: Binnen bedrijfsorganisaties moet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) beschikbaar zijn. Hierin dient te zijn weergegeven op welke objecten en/of werklocaties rest-risico’s aanwezig zijn. Rest-risico’s zijn risico’s die niet door aanpassing en/of maatregelen weggenomen kunnen worden, zoals door een ongeval of brand. Om dergelijke rest-risico’s beter te kunnen beheersen, kan door RISK Organisatie aan medewerkers scholing worden aangeboden.
Kwaliteitscontrole: Natuurlijk moet bewaakt worden of de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en RISK Organisatie correct worden nagekomen. Door onderlinge afspraken, controle en evaluatie worden de vorderingen gerapporteerd, zodat indien gewenst tussentijds verbeteringen in opleiding en/of werkzaamheden kunnen worden doorgevoerd.
Bij kwaliteitscontrole kunt u ook denken aan advisering van uw huidige medische en/of bedrijfshulpverlenings organisatie. Hierbij kan RISK Organisatie onafhankelijk advies uitbrengen.