Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van zijn werknemers. Dit onderzoek wordt een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) genoemd.
Een RI&E levert twee dingen op: een lijst met alle risico’s in uw organisatie en een Plan van Aanpak (PvA) voor het oplossen/beperken van de aangetroffen risico’s.

Door een RI&E worden aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een checklist en interview geïnventariseerd. De inhoud van deze vragenlijst is branche-afhankelijk, aangezien iedere branche zijn eigen specifieke risico’s kent. De uitkomst van de vragenlijst is de basis voor het opstellen van het Plan van Aanpak, als onderdeel van de RI&E.

In het PvA wordt omschreven welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geïnventariseerde risico’s te verbeteren. Tevens wordt in het PvA opgenomen binnen welke termijn de maatregelen moeten worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en welk budget aan de maatregelen gekoppeld is.

Het aantal werknemers in uw organisatie en de beschikbaarheid van een CAO goedgekeurd branche-specifiek RI&E instrument bepalen of en in welke mate u uw RI&E moet laten toetsen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • Geen verplichte toets RI&E
    Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek en in de CAO opgenomen RI&E instrument.
  • Lichtere toets RI&E
    Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek RI&E instrument, dat niet CAO is goedgekeurd.
  • Toets RI&E (met rondgang op de locatie)
    Organisaties met meer dan 25 werknemers en organisaties waarvoor geen branche-specifiek RI&E instrument bestaat.

U kunt ervoor kiezen om de RI&E zelf uit te voeren. Ook is het mogelijk om de uitvoering door RISK Organisatie te laten begeleiden of uitvoeren. Hierbij ontvangt u van onze veiligheidskundige na de lichtere toets of de toets met rondgang een rapportage en advisering. Indien gewenst kan RISK Organisatie u verder begeleiden ten aanzien van de vervolgstappen. Verdere informatie over de begeleiding kan door ons telefonisch worden verstrekt.