Certificatie VCA

RISK Organisatie kan organisaties adviseren en begeleiden bij het certificeerbaar worden voor onder andere VCA* en/of VCA** en de medewerkers opleiden om aan de eisen van certificeerbaarheid te voldoen.

Omschrijving:
Afhankelijk van de aard van de organisatie en de werkzaamheden die voorkomen kan RISK Organisatie tot en met de certificatie van dienst zijn.

Certificatie OHSAS 18001

RISK Organisatie kan organisaties adviseren en begeleiden bij het certificeerbaar worden voor onder andere VCA* en/of VCA** en de medewerkers opleiden om aan de eisen van certificeerbaarheid te voldoen.

Omschrijving:
Afhankelijk van de aard van de organisatie en de werkzaamheden die voorkomen kan RISK Organisatie tot en met de certificatie van dienst zijn.

Certificatie ISO 9001

RISK Organisatie kan organisaties adviseren en begeleiden bij het certificeerbaar worden voor onder andere VCA* en/of VCA** en de medewerkers opleiden om aan de eisen van certificeerbaarheid te voldoen.

Omschrijving:
Afhankelijk van de aard van de organisatie en de werkzaamheden die voorkomen kan RISK Organisatie tot en met de certificatie van dienst zijn.

Verzuimbegeleiding

RISK Organisatie kan u adviseren bij uw verzuimbegeleiding en medische arbo-verplichtingen. U kunt daarbij denken aan inventarisatie van aanwezige onderwerpen voor een Periodiek Arbeidskundig GezondheidsOnderzoek (PAGO)/ Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) maar ook aan advisering, begeleiding of onderzoek door een bedrijfsarts.

BHV-Organisatie

RISK Organisatie kan voor uw eigen organisatie de basishulpverlening (bedrijfshulpverlening/ BHV) opzetten , optimaliseren of auditen.

Naast uitvoeren van een nulmeting (inventarisatie van aanwezige risico’s, benodigde BHV-ers en BHV-middelen) kunnen de BHV-ers opgeleid worden en BHV-oefeningen voor u verzorgd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van LOTUS slachtoffers, rookmachine en dergelijke. Daarnaast kan met behulp van onze volledig ingerichte ambulance de overdracht van slachtoffers naar een ambulance worden geoefend.

Na het uitvoeren van een BHV-audit kan RISK Organisatie in een rapport aangeven of en zo ja welke verbetermogelijkheden binnen uw BHV-organisatie aangetroffen zijn.

BHV-Opleidingen

Aan de hand van een inventarisatie van uw eigen organisatie kan RISK Organisatie u van dienst zijn bij het begeleiden en opleiden van uw BHV-ers.

De BHV-opleiding kan bestaan uit een ‘standaard’ BHV opleiding maar ook uit een meer gespecificeerde BHV-opleiding, bijvoorbeeld voor werken op hoogte of in een besloten ruimte.

Daarnaast kan er door ons ondersteuning verleend worden bij het opzetten/verbeteren van de BHV-organisatie of het uitvoeren van een BHV-audit, al dan niet met behulp van LOTUS slachtoffers en onze volledig uitgeruste ambulance.

Brandveiligheid

RISK Organisatie kan u van dienst zijn bij het inventariseren van brandgevaarlijke situaties binnen uw organisatie maar ook uw medewerkers opleiden om met brandgevaarlijke situaties om te gaan.

Bij brandgevaarlijke situaties kan gedacht worden aan de aanwezigheid van (licht)ontvlambare materialen maar ook aan de aanwezigheid van een biogasinstallatie of een omgeving waar een stofexplosie denkbaar is. Ook kan uw locatie gecontroleerd worden op brandveiligheid bijvoorbeeld correcte uivoering van brand- (en/of rookveilige) doorvoeren, vluchtwegen en beschikbare blusmiddelen.

Veiligheid bij evenementen

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die tijdens een evenement de vereiste hulpverlening moeten kunnen geven.

Omschrijving:
Op wens kan een oefening worden gehouden inclusief (LOTUS) slachtoffers met ambulance ten behoeve van overdracht van slachtoffers aan de externe hulpverlening. Een dergelijke oefening kan worden gehouden na een opleiding maar ook om te toetsen of binnen de eigen organisatie verbeterpunten aanwezig zijn.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van zijn werknemers. Dit onderzoek wordt een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) genoemd.
Een RI&E levert twee dingen op: een lijst met alle risico’s in uw organisatie en een Plan van Aanpak (PvA) voor het oplossen/beperken van de aangetroffen risico’s.

Door een RI&E worden aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een checklist en interview geïnventariseerd. De inhoud van deze vragenlijst is branche-afhankelijk, aangezien iedere branche zijn eigen specifieke risico’s kent. De uitkomst van de vragenlijst is de basis voor het opstellen van het Plan van Aanpak, als onderdeel van de RI&E.

In het PvA wordt omschreven welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geïnventariseerde risico’s te verbeteren. Tevens wordt in het PvA opgenomen binnen welke termijn de maatregelen moeten worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en welk budget aan de maatregelen gekoppeld is.

Het aantal werknemers in uw organisatie en de beschikbaarheid van een CAO goedgekeurd branche-specifiek RI&E instrument bepalen of en in welke mate u uw RI&E moet laten toetsen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 • Geen verplichte toets RI&E
  Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek en in de CAO opgenomen RI&E instrument.
 • Lichtere toets RI&E
  Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek RI&E instrument, dat niet CAO is goedgekeurd.
 • Toets RI&E (met rondgang op de locatie)
  Organisaties met meer dan 25 werknemers en organisaties waarvoor geen branche-specifiek RI&E instrument bestaat.

U kunt ervoor kiezen om de RI&E zelf uit te voeren. Ook is het mogelijk om de uitvoering door RISK Organisatie te laten begeleiden of uitvoeren. Hierbij ontvangt u van onze veiligheidskundige na de lichtere toets of de toets met rondgang een rapportage en advisering. Indien gewenst kan RISK Organisatie u verder begeleiden ten aanzien van de vervolgstappen. Verdere informatie over de begeleiding kan door ons telefonisch worden verstrekt.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Bij een groot aantal werkzaamheden kan het gebruik van één of meer Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) door de werknemers noodzakelijk of zelfs verplicht zijn.

Aan de hand van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie moet de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt.

Voor een organisatie is het daarom belangrijk, dat er een overzicht wordt gemaakt van de PBM’s die aan de medewerkers zijn verstrekt.

Deze beoordeling omvat minimaal een inventarisatie en evaluatie van de risico’s binnen de organisatie, waartegen de PBM’s moeten beschermen.

Bij de keuze voor PBM’s door de organisatie moet onder andere rekening worden gehouden met de onderlinge afstemming van verschillende beschermingsmiddelen in geval deze gelijktijdig worden gebruikt.

Voorbeelden van PBM’s zijn:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidshandschoenen
 • Veiligheidshelm
 • Gehoorbescherming
 • Zwem-/reddingsvest
 • Valbeveiliging