Bedrijfs-hulpverlening / Basis-hulpverlening (BHV)

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor objecten waar dagelijks mensen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een kantoor, school, werkplaats, magazijn, gemaal, rioolwaterzuivering, energiecentrale, maar ook voor zelfstandige werkzaamheden op locatie. Het aantal mensen dat per object opgeleid dient te worden, moet zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van het betreffende object en werkzaamheden.

Omschrijving:

Hieronder is beschreven welke stof er wordt behandeld bij de basisopleiding BHV en bij de jaarlijkse herhaling. Eén en ander conform de vaststelling door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening). RISK Organisatie is u graag van dienst bij BHV-certificering van uw medewerkers.

 • Eerste hulp
 • Beperking en bestrijding van beginnende brand
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Oefening

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

Hieronder is beschreven welke stof er wordt behandeld bij de basisopleiding EHBO, volgens de richtlijnen van ‘Het Oranje Kruis’.

Om het diploma zijn geldigheid te laten behouden, dienen de onderstaande onderwerpen verdeeld over twee jaar te worden herhaald (vastgesteld door het College van Deskundigen).

 • Vijf belangrijke punten bij EHBO
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsel door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED)

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die over de kennis en kunde willen beschikken om een AED te kunnen gebruiken in combinatie met reanimatie.

Omschrijving:

Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het gebruik van de AED en zullen volgens de 4 stappen- methode de reanimatievaardigheden worden aangeleerd. Bij de instructie zullen ook diverse mogelijke problemen worden gesimuleerd met de AED, zodat de cursist daar op voorbereid is.

Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV)

De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) is de eerste onafhankelijke landelijke eerstehulp opleidingsorganisatie die de internationaal gangbare en beproefde ABCDE-methodiek heeft opgenomen in het lesmateriaal voor de eerstehulpverlener, deze methode sluit aan op de werkwijze van de professionele (brandweer/ ambulance) eerstehulpverlening.

De kracht van het LPEV :

 • Unieke, praktijkgerichte lesmethode
 • Eerstehulpverlening met de ABCDE-methodiek, in volgorde van belangrijkheid, volgens de laatste Europese en Internationale eerstehulp richtlijnen
 • Geïntegreerd ‘AED-bediening’ en optioneel ‘Eerstehulp aan Kinderen en Baby’s’
 • Drie opleidingsniveaus naar behoefte of noodzaak : Basis, Gevorderd en First Responder
 • Overdracht aan de professionele hulpverlening volgens het MIST-protocol
 • Kwaliteit en altijd up-to-date lesmateriaal in één lesmap

Met het vernieuwende ‘Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening’ is een nieuwe trend en standaard gezet in Nederland op het gebied van opleiden van eerstehulpverleners.

ABCDE – methodiek :

De  basis van elke eerstehulpverlening is het volgen van de ABCDE-methodiek. Met de ABCDE-methodiek wordt in volgorde van belangrijkheid eerstehulp verleend.
De ABCDE-methodiek wordt al vele jaren wereldwijd toegepast in de eerstehulpverlening, zowel door professionele hulpverleners als door eerstehulpverleners van diverse eerstehulp (opleidings)organisaties.
In Nederland werken professionele eerstehulpverleners al meerdere jaren volgens de ABCDE-methodiek, zoals de ambulancezorgverlening met het Landelijk Protocol Ambulancezorg, Spoed Eisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen met het Landelijk Protocol SpoedEisende Hulp en de Brandweer met het Landelijk Protocol Levensreddend Handelen. De opleidingen van de eerstehulpverlener in Nederland bleven echter, tot de komst van het Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening van de Stichting LPEV, achter in deze ontwikkeling.
Ook eerstehulpverleners (EHBO-ers) kunnen in de ABCDE-methodiek worden (om)geschoold met de opleidingen van de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening.
Voor een goede overdracht aan de professionele hulpverleners dient ook andere belangrijke en relevante informatie te worden gegeven.
Door uitvragen gedurende de eerstehulpverlening volgens het AMPLE-protocol van een slachtoffer welke bij kennis is, kan de eerstehulpverlener belangrijke informatie van het slachtoffer over mogelijke problemen ontvangen die van belang kan zijn voor verdere hulpverlening, achtergrondinformatie en/of oorzaken van de stoornis of letsel. Dergelijke informatie kan mogelijk van andere bij het slachtoffer behorende personen komen.

RISK medewerker

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor buitendienstmedewerkers die niet onder de BHV-ers vallen. De opleiding is zo opgezet, dat er per procesonderdeel gekeken wordt welke risico’s de medewerkers kunnen lopen. Dit wordt gedaan door middel van een werkzaamhedeninventarisatie (met foto’s) die gemaakt worden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan de hand van deze gegevens kan jaarlijks een onderdeel van de geinventariseerde gevaren worden belicht.

Omschrijving:
De cursisten leren omgaan met de in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) geinventariseerde gevaren, maar leren ook op de juiste manier te handelen als er zich een calamiteit of ongeval mocht voordoen. Tijdens de cursus leren medewerkers zelf met oplossingen te komen, waardoor de aanpassing in hun werksituatie sneller wordt geaccepteerd en nageleefd. Aangeleverde oplossingen worden na de cursus vastgelegd in een kort verslag en overhandigd aan de arbo-coördinator.

Door de cursus jaarlijks te herhalen kan er per jaar worden gekeken wat er is gebeurd met de punten die zijn aangedragen in de vorige cursus. Uit het voorgaande blijkt dat er altijd een terugkerende factor in de opleiding aanwezig is, waardoor de veiligheid jaarlijks op een hoger niveau kan komen.